Spoločenská zodpovednosť (Corporate Social Responsibility)

Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“(Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953).

„Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“(Elibert & Parket).

Spoločnosť Doprastav, a.s. je spoločensky zodpovedná firma, ktorá si zakladá na minimalizovaní negatívnych dôsledkov svojich aktivít na prostredie, v ktorom pôsobí. A to hlavne na dodržiavaní dôsledného odborného a odpovedajúceho prístupu k svojim obchodným partnerom, zákazníkom a širokej verejnosti, rovnako ako aj na svojom vzťahu k životnému prostrediu.

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou jej podnikania. Má dlhodobú tradíciu vo výstavbe diaľnic, ciest i mostov. A práve mosty spájajú ľudí, regióny, kultúry. Stoja na pevných pilieroch, aby svojmu účelu dlho slúžili, aby odolali rôznym nepriaznivým vplyvom.

Pre spoločnosť Doprastav, a.s. je dôležité, aby jej pôsobenie na stavebnom trhu bolo takisto dlhodobo udržateľné, zodpovedné voči zákazníkom, životnému prostrediu, zamestnancom, aby spájalo regióny, v ktorých pôsobí. Svoje pôsobenie na stavebnom trhu preto dlhodobo buduje na 4 pevných pilieroch.