Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Spoločnosť Doprastav, a.s. v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňuje zamestnancom formulár na podávanie oznámení protispoločenskej činnosti; oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.