Kariéra

Prečo pracovať s nami?

Pretože Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou, ktorá má viac ako 60 ročnú históriu pôsobenia na slovenskom i zahraničných stavebných trhoch. Máme skúsenosti s realizáciou i tých najnáročnejšie stavebných diel a preto si do tímu našich zamestnancov vyberáme odborníkov. Našim zamestnancov ponúkame stabilné pracovné prostredie s možnosťou sebarealizácie a osobného rozvoja.
Pracovať pre spoločnosť Doprastav znamená príležitosť premeniť a rozvíjať svoj osobný potenciál na spoločné výsledky, ktorými tvoríme hodnoty - stavebné diela pre našich zákazníkov ako aj celú verejnosť.

Voľné pracovné pozície

Absolventi - ponuka spolupráce

Miesto výkonu práce: Slovenská republika

Asfaltér

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina (Dubnica n/V)

Asistent / asistentka stavbyvedúceho aj pre absolventov

Miesto výkonu práce: České Budějovice

Asistent stavbyvedúceho – vhodné aj pre absolventov (Východné Slovensko)

Miesto výkonu práce: Prešov a stavebné zákazky v rámci pôsobnosti závodu Prešov

Cenár JUNIOR – vhodné aj pre absolventov

Miesto výkonu práce: Prešov

Elektrikár - elektrotechnik

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina (Košťany nad Turcom (okres Martin))

Majster stavebnej výroby

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina

Referent dopravy – osobný vodič generálneho riaditeľa

Miesto výkonu práce: Bratislava, Slovensko, zahraničie - hlavne Česká republika

Robotníci POZOR hľadáme Vás.

Miesto výkonu práce: Slovenská a Česká republika podľa aktuálnej stavby

Stavbyvedúci – dopravné stavby

Miesto výkonu práce: Zvolen, stavebné zákazky v rámci pôsobnosti závodu Žilina

Stavbyvedúci dopravné stavby (Východné Slovensko)

Miesto výkonu práce: Prešov a stavebné zákazky v rámci pôsobnosti závodu Prešov

Stavbyvedúci - projektový tím výstavby diaľnice

Miesto výkonu práce: České Budějovice

Strategický nákupca

Miesto výkonu práce: Drieňová 27, Bratislava

Strojník – obsluha stavebných strojov

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina (Ružomberok, Dubnica n/V)

Vodič nákladných motorových vozidiel nad 3,5 t

Miesto výkonu práce: Žilina a stavby v pôsobnosti závodu Žilina

Informácie pre uchádzača

Ak Vás niektorá pracovná pozícia zaujala a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať v elektronickej podobe na adresu kariera@doprastav.sk.  Do predmetu správy uveďte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem.

Spoločnosť Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.