Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality

Kontrola kvality stavebnej výroby má v spoločnosti Doprastav, a.s. dlhodobú tradíciu a je jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje postavenie spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu hlavne v oblasti inžinierskych stavieb. Vykonávanie skúšok realizovaných stavebných prác a vypracovávanie protokolov o skúškach je v rámci spoločnosti realizované najmä dcérskou spoločnosťou TESScontrol, s.r.o. Akreditované oblastné laboratóriá stavebného skúšobníctva sú situované tak, aby boli svojou činnosťou schopné pokryť väčšinu územia Slovenskej republiky.

Spracovávanie kontrolných skúšobných plánov, sledovanie vplyvov pôsobiacich na kvalitu, navrhovanie opatrení na zabezpečenie požadovanej kvality, zisťovanie príčin nekvality, navrhovanie nápravných opatrení a preventívnych riešení, zabezpečujú zamestnanci dcérskej spoločnosti.

Systém riadenia kvality výroby výrobkov je hodnotený pozitívne pri priebežnom dohľade vykonanom autorizovanou osobou na certifikáciu stavebných výrobkov. V súlade s požiadavkami Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, sú vydávané Vyhlásenia o parametroch na stavebné výrobky vyrábané v spoločnosti Doprastav, a.s. Systém riadenia kontroly kvality zabezpečuje sledovanie všetkých požiadaviek, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvných podmienok a technických špecifikácií v oblasti stavebnej výroby. Je zárukou kvality realizovaných stavieb a vyrábaných výrobkov.