Compliance

Compliance systém spoločnosti Doprastav, a.s. je súčasťou jej riadenia. Cieľom compliance systému je dodržiavanie a presadzovanie zákonných postupov a dosahovanie súladu
s vnútroštátnymi a aplikovateľnými medzinárodnými právnymi predpismi a etickými princípmi.

Základnými piliermi compliance systému spoločnosti Doprastav, a.s. sú Etický kódex a Dodávateľský kódex. Etický kódex obsahuje elementárne etické hodnoty spoločnosti Doprastav, a.s.
Pre spoločnosť Doprastav, a.s je rovnako dôležité dodržiavanie predpisov a etických princípov aj jej dodávateľmi a subdodávateľmi, a to v rozsahu uvedenom v Dodávateľskom kódexe.

Kontakt:   compliance@doprastav.sk