Certifikáty a informácie

Integrovaný manažérsky systém

Vrcholový manažment spoločnosti Doprastav, a.s. si uvedomuje a uznáva svoju zodpovednosť za zabezpečenie kvality stavebnej produkcie, ako popredný zhotoviteľ stavieb v prevládajúcom predmete podnikania, ktorým je realizácia dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb.

Spoločnosť Doprastav, a.s. sleduje technologické trendy v oblasti stavieb cestnej infraštruktúry vo fáze projektovej prípravy, realizácie aj prevádzky. Za jeden z najinovatívnejších prístupov považuje metódu informačného modelovania stavieb, preto sa rozhodla spolupodieľať sa na zavedení "princípov BIM"  na Slovensku a aktívne hľadať možnosti využitia z pohľadu generálneho dodávateľa veľkých infraštruktúrnych projektov.


Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001, prebiehalo spočiatku paralelne. Vzájomné prepájanie jednotlivých prvkov týchto systémov vytvára priestor pre ich synergiu a účinnejšie riadenie. Udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podlieha priebežnej samokontrole a tiež pravidelnému dohľadu zo strany certifikačných organizácií TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a TÜV SÜD Czech s.r.o., ktoré sú garantmi plnenia požiadaviek jednotlivých štandardov. Dôkazom toho, že spoločnosť Doprastav, a.s. tieto požiadavky plní, je získanie "Certifikátov".


Zároveň si uvedomujeme, že neustále rastú očakávania našich zákazníkov na výstavbu stavebných diel environmentálne vhodným spôsobom. Keďže nám, podobne ako našim zákazníkom, záleží na udržateľnosti nášho pôsobenia na životné prostredie, rozhodli sme sa po viac než 10 rokoch od získania certifikátu ISO 14001 posunúť k ďalšiemu významnému míľniku na ceste zlepšovania environmentálneho správania spoločnosti Doprastav, a.s. Rozhodli sme sa pre registráciu v schéme EMAS.

Základné strategické zámery v uvedených oblastiach deklarovalo vedenie spoločnosti v zásadách, záväzných pre všetkých zamestnancov, ktoré sú zverejnené v "Politike spoločnosti Doprastav, a.s.".


Za prioritu považujeme zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a iných zainteresovaných strán. V oblasti ochrany životného prostredia kladieme dôraz na minimalizovanie negatívneho vplyvu vykonávaných činností na prírodu a krajinu, obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti, čoho dôkazom je aj "Certifikát o materiálovom zhodnotení odpadových olejov".

Vplyv našich činností na prírodu a krajinu riadime a pravidelne monitorujeme. O výsledkoch meraní transparentne informujeme verejnosť v časti "Informácie".