Environment

Výstavbou nových diaľnic, ciest, mostov, železníc spoločnosť Doprastav, a.s. dlhodobo pretvára krajinu okolo nás, ovplyvňuje faunu a flóru žijúcu v regiónoch dotknutých výstavbou, zasahuje do vodných tokov, svojou činnosťou vplýva na kvalitu ovzdušia. Spoločnosť si uvedomuje dôsledky svojej činnosti a medzi jej hlavné priority počas výstavby prirodzene patrí ochrana životného prostredia. Jedným z najvýznamnejších cieľov spoločnosti preto je minimalizácia negatívnych vplyvov na prírodu a snaha prispieť k zachovaniu vhodných podmienok na život na našej planéte pre budúce generácie.
K napĺňaniu cieľa pristupuje spoločnosť veľmi zodpovedne, neustále monitoruje a riadi vplyvy svojej činnosti na životné prostredie. Plnenie cieľa sa pravidelne preveruje v rámci implementovaných štandardov ISO 14001 a EMAS.

Monitoring vplyvov na žp
V rámci zavedených štandardov ISO 14001 a EMAS je pri ochrane životného prostredia kľúčové monitorovanie a riadenie environmentálnych vplyvov. V uplynulom roku boli ciele, ktoré majú minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie, zamerané najmä do oblasti znečisťovania životného prostredia a oblasti šetrenia prírodných zdrojov. Túto skutočnosť dokumentuje nasledovný graf:Účasť na podujatiach s environmentálnou tematikou
Spoločnosti Doprastav, a.s. záleží na informovanosti a aktívnom zapájaní svojich zamestnancov a obchodných partnerov do ochrany životného prostredia. Zamestnanci sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do dobrovoľníckeho projektu „Naše mesto“ a tiež do projektu „Do práce na bicykli“, ktorý prispieva k znižovaniu znečisťovania ovzdušia škodlivými emisiami.
Spoločnosť Doprastav, a.s. a Múzeum mesta Bratislavy, ako správca a ochranca Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Devín, uzatvorili dohodu, na základe ktorej naša spoločnosť v rokoch 2018 a 2019 na vlastné náklady zabezpečila rekonštrukciu chodníkov a múrov v areáli Hradu.

Podpora vzdelávacích aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia
Na zlepšenie environmentálneho povedomia podporujeme účasť zamestnancov na rôznych školeniach s témou ochrany životného prostredia a na vzdelávacích aktivitách v odbore stavebníctvo a dopravná infraštruktúra. Čoraz viac sa odborné témy zameriavajú na ochranu životného prostredia a znižovanie negatívnych vplyvov pri výstavbe, ale i prevádzke dopravnej infraštruktúry (napr. vplyv klimatických zmien na pozemné komunikácie, environmentálne vhodné cestné stavebné materiály a technológie apod.)
Medzi aktivity dlhodobo podporované spoločnosťou Doprastav, a.s. patrí napríklad Seminár Ivana Poliačka, ktorý sa venuje napríklad takýmto témam:
"Technické riešenia stavebných objektov na pozemných komunikáciách - Príklady adaptačných opatrení"