Zmluva o dielo na stavbu diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh je účinná

10.04.2017

Zmluva o dielo na výstavbu diaľničného úseku D1 Prešov západ - Prešov juh, ktorú uzavrela Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so zhotoviteľom - Združením D1 Prešov (členom združenia je aj spoločnosť Doprastav, a.s.), nadobudla účinnosť dňa 7. apríla 2017.

Výstavba predmetného úseku sa teda môže postupne zahájiť prípravnými prácami (zriadenie staveniska, prístupových ciest, preložky inžinierskych sietí). Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. stavebné práce oficiálne začnú v priebehu mesiaca jún.

Samotná stavba pozostáva z dvojrúrového tunela Prešov (2,24 km), 18 mostných objektov, dvoch veľkých mimoúrovňových križovatiek s dĺžkou vetiev spolu 11,3 km a protihlukových stien v dĺžke 6 km.

Zaujímavosťou je, že jedna z dvoch veľkých mimoúrovňových križovatiek sa zaradí medzi najväčšie križovatky na Slovensku, nakoľko bude tvoriť uzol medzi diaľnicou D1 a rýchlostnou cestou R4 a zároveň bude umožňovať spojenie všetkých smerov, ale aj prepojenia na cesty I/18 a II/546 vrátane vstupu a výstupu do mesta Prešov.

Podľa prepočtov by mal nový úsek diaľnice D1 osobným vozidlám ušetriť  takmer19 minút, nákladným cca. 18 minút. Jeho dobudovaním sa sprevádzkuje úsek medzi mestami Ružomberok a Košice v dĺžke približne 190 km.


Základné údaje o stavbe:

Tunely: Prešov (2,24 km)

Mostné objekty: 18

Križovatky: 2

Vetvy križovatiek: 17 (11,3 km)

Protihlukové steny: 6 km