Výstavba posledného úseku D1 Říkovice - Přerov v Čechách úspešne zahájená

20.12.2022

Výstavba posledného úseku D1 Říkovice - Přerov v Čechách úspešne zahájená

Dňa 20.12.2022 objednávateľ Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájil výstavbu úseku diaľnice D1 Říkovice – Přerov, ktorú bude realizovať zhotoviteľ združenie firiem: STRABAG a.s., Doprastav, a.s. a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Trasa diaľnice D1 v úseku Říkovice - Přerov, riešená v rámci stavby 0136, je súčasťou budovanej siete diaľnic Českej republiky, ktorá tvorí základnú dopravnú kostru štvorpruhových komunikácií.

Trasa predmetnej stavby diaľnice D1 nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice (km 75,660), ktorý je súčasťou stavby 0135 pri Říkoviciach, južne od miesta kríženia s existujúcou cestou I/55 Břest – Horní Moštěnice.

Koniec predmetného úseku stavby (km 85,400) je situovaný severozápadne od Přerova tesne pred krížením trasy diaľnice s existujúcou cestou I/55 Kokory - Přerov, kde nadväzuje nasledujúci už dokončený úsek diaľnice (0137 Přerov - Lipník nad Bečvou) sprevádzkovaný v decembri 2019.

Na začiatku úseku je diaľnica vedená severozápadným smerom, jedným mostným objektom prekračuje šikmo preloženú cestu I/55 (do súbehu so železničnou traťou Přerov - Břeclav).

Za železničnou traťou sa trasa diaľnice dostáva do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, pravostranným oblúkom sa vyhýba kríženiu s nadzemným vedením veľmi vysokého napätia (VVN) a pokračuje pozdĺž nadzemného vedenia VVN severným smerom.

V priestore medzi železničnou traťou Přerov - Břeclav na východe, obcami Vlkoš, Vežky u Přerova na západe a železničnou traťou Brno - Přerov na severe prekračuje diaľnica rieku Moštěnku. V ďalšom priebehu prekračuje diaľnica Mlynský náhon a preloženú cestu II/436 Kojetín – Přerov. Medzi Bochoří a Lovešicami prekračuje diaľnica jedným mostným objektom železničnú trať Brno – Přerov a preložku cesty Bochoř – Lovešice, ďalej sa ľavostranným oblúkom južne od Přerova vyhýba letisku Bochoř.

Západný obchvat Přerova je tvorený zloženým pravostranným oblúkom tak, aby sa diaľnica vyhla areálu Přerovských strojární v južnej časti Přerova. V oblasti kríženia s cestou II/434 je navrhnutá diaľničná estakáda. Stiesneným priestorom medzi odkaliskom sadrovca A2 a B-juh prechádza diaľnica už v násype. V tomto priestore dôjde ku kríženiu diaľničného telesa s nadzemnými vedeniami VVN a VN, tieto siete bude nutné v rámci stavby preložiť. Ďalšou estakádou diaľnice prekračuje postupne rieku Bečvu, areál Prechezy a.s. Přerov vrátane skládky zelenej skalice a železničnej trate Olomouc – Přerov. Za železničnou traťou sa diaľnica dotýka východného okraja zástavby miestnej časti Dluhonice, kde bude zasiahnutých iba niekoľko nehnuteľností. Riešený úsek diaľnice „D1, stavba 0136 Říkovice–Přerov“, vychádza zo schválenej koncepcie dopravy Územného plánu Veľkého územného celku Olomouckej sídelnej regionálnej aglomerácie a je záverečným úsekom na trase diaľnice D1 od Vyškova po Lipník nad Bečvou

Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) urobilo posledný krok k tomu, aby mohlo ešte pred Vianocami začať so stavbou posledného úseku diaľnice D1. Generálny riaditeľ ŘSD Radek Mátl podpísal zmluvu so združením firiem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc na stavbu úseku D1 136 Říkovice - Přerov. Zákazka má hodnotu 6,922 miliardy korún. Hotovo má byť v roku 2025.

Trasa diaľnice D1 v úseku Říkovice-Přerov, riešená v rámci stavby 0136, je súčasťou budovanej siete diaľnic Českej republiky, ktorá tvorí základnú dopravnú kostru štvorpruhových komunikácií. Dostavba D1, na ktorú sa roky čaká, má desať kilometrov a sto metrov, jej súčasťou sú tri mimoúrovňové križovatky, päť protihlukových stien, tri oporné múry a niekoľko mostov v celkovej dĺžke 1 907 metrov. Tento úsek je posledným, ktorý chýba na dokončenie D1. Kvôli jeho neexistencii je dlhodobo zahltený Přerov tranzitnou dopravou. Vyvedením dopravy zo zastavaného územia dôjde v Přerove k zásadnému zlepšeniu životného prostredia. Rok 2022 je v tomto ohľade pre mesto výnimočným, pretože bol sprevádzkovaný prieťah mestom a zároveň sa začne so stavbou chýbajúceho úseku D1, ktorý by mal byť hotový do troch rokov.


ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov

Miesto stavby: Olomoucký kraj

Katastrálne územie: Říkovice, Přestavlky, Horní Moštěnice, Bochor, Vežky u Přerova, Lovešice u Přerova, Přerov, Dlhonice, Predmostí

Druh stavby: novostavba

Objednávateľ: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Spracovateľ DSP: Združenie Sudop Group

Zmluvná cena stavby: 6 922 000 000 Kč (bez DPH)

Hlavná trasa:

dĺžka: 10 100 (km 75,300–85,400)

kategória: D 26,5/120

počet všetkých stavebných objektov: 228

Mostné objekty:

na diaľnici: 9, nad diaľnicou: 3

na ostatných komunikáciách: 2

celková dĺžka mostov: 1907 m

Mimoúrovňové križovatky:

počet: 3 (celková dĺžka vetiev: 7089 m)

Protihlukové steny:

počet: 5 (celková dĺžka: 4099 m)

Oporné múry:

počet: 3 (celková dĺžka: 408 m)

Úpravy ostatných komunikácií:

počet: 3 (celková dĺžka: 3955 m)

Preložky a úpravy inžinierskych sietí:

vodohospodárske objekty: 50

objekty elektro: 60

preložky plynovodu: 7

Úpravy dráhových objektov:

trať Říkovice – Přerov: 7

trať Přerov – Vežky: 5

Dlhonice: 13

Celkový objem zemných prác:

výkopy: 432 089 m3

násypy: 3 108 000 m3