Ukončenie stavby v Čechách "II/230 Stříbro - dálnice"

11.05.2023

Ukončenie stavby v Čechách "II/230 Stříbro - dálnice"

Stavba: 4109_II/230 Stříbro - dálnice, D5 úsek 2

Rekonstrukce silnice II/230 probíhala v extravilánu obce v celkové délce 3 432 m. Silnice byla v rámci provedených úprav rozšířena na kategorii S 9,5. 

Stavba byly členěna na následující stavební objekty:

- SO 001 Příprava staveniště

- SO 002 Objízdné trasy

- SO 101 Rekonstrukce pozemní komunikace

- SO 102 Propustky pod komunikací II/230

- SO 103 Propustky pod hospodářskými sjezdy

- SO 201 Opěrná zeď

- SO 401 Ochrana optického vedení

- SO 402 Přeložka sloupu VN

- SO 501 Ochrana plynovodu

- SO 801 Rekultivace stávajícího tělesa komunikace


Po celé délce úpravy byly provedeny nové konstrukční vrstvy. Došlo ke směrovým a výškovým úpravám komunikace, kdy stávající trasa byla zčásti vedena v původní trase a zčásti byla původní trasa upraveny změnou směrových oblouků. Bylo realizováno nové odvodnění komunikace, součástí kterého bylo provedení propustků (SO 102 - Propustky pod komunikací II/230 a SO 103 - Propustky pod hospodářskými sjezdy).

Nové směrové vedení trasy přes lesní pozemky si vyžadovalo provedení úprav nově budovaného zemního tělesa (viz VCP).

Práce byly prováděny prostřednictvím schváleného subdodavatele fy Dekakom plus s.r.o. s termínem zahájení stavby 30. 5. 2022 a dokončením stavby do 30. 6. 2023.

Práce dále probíhaly v souladu s HMG včetně probíhajících VCP.

Byly dodrženy veškeré termíny a díky akceleraci na konci roku 2022, kdy byly provedeny veškeré živičné povrchy, bylo umožněno uvedení stavby do předčasného užívání na konci roku 2022.


Stavba byla dokončena v dubnu 2023 a předána objednateli bez vad a nedodělků 11. května 2023.Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Zhotovitel: Doprastav a.s.

Projektant: SWECO Hydroprojekt a.s.

TDS: Jan Kuvík

Koordinátor BOZP: Ing. Jiří Souček

Stavební náklad: dle SOD a dodatku č.1 : 132 677 364,19 Kč bez DPH

Zahájení prací: 29. 4. 2022

Ukončení prací: 24. 4. 2023