Účinnosť Zmluvy o dielo na stavbu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa"

14.07.2016

Účinnosť Zmluvy o dielo na stavbu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa"


Dňa 13. júla 2016 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo na stavbu ""ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa". Zmluvu o dielo uzavrela so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) skupina dodávateľov "Združenie Nimnica", ktorého vedúcim členom je spoločnosť Doprastav, a.s. a ostatnými členmi spoločnosti TSS GRADE, a.s., Subterra a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Ide o líniovú stavbu európskeho železničného koridoru. Táto stavba takmer 16 kilometrov dlhého úseku sa považuje za technicky najnáročnejšiu stavbu od samostatnosti ŽSR. Modernizácia trate pozostáva z prestavby existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku.

V rámci modernizácie sa vybudujú aj dva tunely Diel, s dĺžkou 1082 m, a Milochov, s dĺžkou 1861 m, spolu s únikovými štôlňami. Existujúce úrovňové priecestia sa rušia a nahradia sa cestnými nadjazdmi, podjazdmi alebo len podchodmi pre peších. Na ochranu obyvateľov pred nepriaznivými účinkami z dopravy sú na viacerých úsekoch navrhnuté protihlukové steny.


Základné údaje o stavbe:

Nové železničné tunely: 2

Nové železničné mosty (vrátane rekonštruovaných): 14

Nové cestné mosty a nadjazdy: 6

Zrušené železničné mosty: 4

Podchody (pre cestujúcich, verejné): 4

Priepusty: 11