Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne

01.12.2015

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne

Stavbu „Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)“ realizuje združenie, ktorého členmi sú spoločnosti Doprastav, a.s. (závod Bratislava), Metrostav, a.s. a ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. Vedúcim členom združenie je spoločnosť Doprastav.

Základným cieľom a účelom tejto stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/62 a I/75, kde bude nahradená súčasná cemento-betónová vozovka asfaltovou konštrukciou. V rámci rekonštrukcie cesty I/62 a cesty I/75 je nevyhnutná úprava jestvujúcich vjazdov a výjazdov na priľahlé poľnohospodárske pozemky a poľné cesty, úprava mostných objektov a umiestnenie protihlukových stien vyplývajúcich z hlukovej štúdie. Ďalším účelom je rozšírenie existujúcich križovatiek o samostatný pruh pre odbočenie doľava, vybudovanie kruhových križovatiek, ktoré sú v súčasnosti nevyhovujúce.

Samotná stavba má 28 stavebných objektov (rekonštrukcia 7 mostov, 3 kruhové križovatky, 1 priesečná križovatka , 2 hlavné cestné objekty a cca 4 km protihlukových stien). V roku 2015 sa podarilo úspešne zrealizovať 26 objektov. Začiatok realizácie stavby bol 4. mája 2015, pričom 1. decembra 2015 bola daná do predčasného užívania. Zvyšná časť stavby sa bude realizovať v termíne od 15.marca do 30. júna 2016. Zaujímavosťou je, že ide o pilotný projekt, s tým, že na Slovensku sa podobným spôsobom majú v budúcnosti rekonštruovať aj ďalšie betónové vozovky, ktorých stav je už dlhodobo nevyhovujúci.