Oznámenie o zmene Organizačnej štruktúry spoločnosti

30.01.2021


Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súlade s platným znením Organizačného poriadku spoločnosti Doprastav, a.s. bolo vedením spoločnosti prijaté rozhodnutie o zmenách v organizačnej štruktúre vybraných organizačných jednotiek (ďalej len „Rozhodnutie“).

Na základe tohto Rozhodnutia došlo dňom 31.12.2020 k  z r u š e n i u nasledovných organizačných jednotiek spoločnosti Doprastav, a.s.:

Závod Zvolen (04)

Závod Prefa (11)

V dôsledku vyššie uvedených organizačných zmien bolo zároveň rozhodnuté, že  podnikateľské činnosti doterajších závodov Prefa resp. Zvolen bude v plnom rozsahu vykonávať (zastrešovať) nástupnícka organizačná jednotka:

Závod Bratislava činnosti bývalého Závodu Prefa a

Závod Žilina činnosti bývalého Závodu Zvolen.

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zrušením vyššie uvedených organizačných jednotiek, nedošlo k zmene sídiel výrobní a prevádzok, nedošlo k zrušeniu výrobného programu uvedených organizačných jednotiek či podnikateľskej činnosti, v ktorých bude plynulo pokračovať príslušná, vyššie uvedená nástupnícka organizačná jednotka našej spoločnosti.

Kontaktné údaje a nová organizačná schéma sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti Doprastav, a.s.