Nočné asfaltovanie v Martine

26.08.2022

Nočné asfaltovanie v Martine

Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, časť II. 

Cesta I/65 Martin, ul. Kollárova – okr. križ. na ul. Jilemnického (OK Košúty) 


V termíne od 20.08.2022 do 26.08.2022 sme vstúpili do poslednej etapy opravy cesty I/65 v Martine a to v úseku km 136,415 – km 136,513 – križovatka ul. Kohútova a ul. Jesenského. Stavebné práce sme realizovali prevažne v nočných hodinách a to z dôvodu vysokej frekvencie dopravy v danom úseku počas dňa a taktiež z dôvodu minimalizácie obmedzenia dopravy. Práce na predmetnom úseku sme realizovali v časových intervaloch od 18:00 do skorých ranných hodín počas celého obdobia. Pri prácach bola vypnutá cestná svetelná signalizácia na križovatke ul. P. Mudroňa s ul. Kohútova a taktiež na križovatke ul. Jesenského a ul. Kohútova. 

SSC IVSC Žilina v rámci opráv ciest I. triedy v svojej správe opravila aj úsek cesty I/65 v Martine. Oprava cesty I/65 bola realizovaná v staničení km 135,324 – km 139,381 v celkovej dĺžke 3154 m. V rámci uvedeného staničenie sa realizovali úpravy na 5 úsekoch komunikácie: ul. Jilemnického, ul. A. Pietra, ul. M. R. Štefánika a časť ul. L. Novomeského, ul. Kohútova a nakoniec križovatka ul. Kohútova a Jesenského, ktorou táto stavba finišuje.  

 Cieľom rekonštrukcie cesty I/65 v Martine bola komplexná obnova konštrukčných vrstiev vozovky jazdných pruhov, ako aj stredových prejazdov medzi jednotlivými pruhmi, odbočovacích a pripájacích pruhov, dvoch najviac frekventovaných križovatiek na danom úseku cesty I. triedy a autobusových zastávok. Taktiež sa v rámci opravy výškovo upravili uličné vpuste a vymenili a výškovo upravili kanalizačné poklopy. Oprava pozostávala z odfrézovania jestvujúceho asfaltového krytu hr. 110 mm, ktorý bol značne opotrebovaný a zdegradovaný, následným položeným výstužnej geomreže zo skleného vlákna na spojovací postrek. Na takto pripravený podklad sa realizovali nové konštrukčné vrstvy vozovky. Na celý rekonštruovaný úsek boli položené dve vrstvy asfaltovej zmesi,  obidve vrstvy z modifikovaného asfaltu I. triedy.  

 

Objednávateľ:SSC, Miletičova č.19, 826 19  Bratislava, SSC IVSC Žilina  

Zhotoviteľ: Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV, Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56  Bratislava  

Zmluvná cena rekonštrukcie cesty I/65 Martin:  1,967 mil. EUR s DPH  

Termín realizácie:  13.7.2022 – 26.8.2022 (45 dní)  

Dĺžka opraveného úseku cesty I/65:  3 154 m  

Plocha rekonštruovanej cesty:  56 772 m2  

Množstvo zabudovaných ton asfaltovej zmesi:15 000 ton