Na živej diaľnici D1 pred Bratislavou pribudol nový most

12.02.2021

Na živej diaľnici D1 pred Bratislavou pribudol nový most

Nový mostný objekt na diaľnici D1 tesne pred Bratislavou v smere od Senca má slúžiť na prevedenie jestvujúcej diaľnice D1 ponad budúcu diaľnicu D4, ktorá má byť súčasťou nultého obchvatu hlavného mesta a umožniť tak prepojenie Jaroviec s Račou.

Stavba je technicky unikátna tým, že samotný most zhotoviteľ Doprastav, a.s. vybudoval mimo jeho definitívnu polohu, aby tak čo najmenej obmedzil premávku na kritickej D1. Práve trvanie obmedzenia prevádzky na diaľnici D1 bolo jedným z podstatných výberových kritérií, keď NDS vyberala dodávateľa vo verejnom obstarávaní a jeho nedodržanie by mala za následok vysokú sankciu za každý deň omeškania. Doprastav ponúkol toto obmedzenie prevádzky v trvaní 6 dní pre každý jazdný pás, čo sa mu podarilo dosiahnuť zásluhou použitia technológie kĺzania na vzduchových vankúšoch (Air Pad Sliding System) v spolupráci s renomovanou švajčiarskou firmou. Táto technológia bola pri výstavbe takýchto druhoch stavieb na Slovensku použitá po prvý krát a vo svete sa používa na horizontálny posun ťažkých bremien a premiestňovanie napr. ropných plošín, tankerov v prístavoch a iných zariadení veľkých technologických celkov vo výrobných závodoch. Základným princípom tejto technológie je využitie jednoduchých fyzikálnych zákonov hydrauliky a mechaniky a vďaka svojej modulárnej štruktúre neexistujú takmer žiadne obmedzenia veľkosti a kapacity systému.

Hlavná myšlienka bola v tom, že v predstihu sa mimo telesa diaľnice z oboch jej strán vybuduje monolitická rámová konštrukcia a následne po presmerovaní dopravy na vedľajší jazdný pás, odstránení vozovky a odťažení násypu (cca 8 500 m3 ) sa pomocou spomenutej technológie táto konštrukcia zasunie do finálnej polohy. Konštrukcia bola nadvihnutá 16-timi vertikálnymi hydraulickými lismi s obrovským výkonom a posúvaná horizontálnymi lismi po vopred pripravených klzných dráhach. Celý proces zásunu konštrukcie na vzdialenosť 36 m trval cca 2,5 hodiny. Za účelom zníženia trenia (odporu) sa počas celého procesu zasúvania pod hydraulické jednotky tlačí vzduch a vytvárajú sa tak vzduchové vankúše, ktoré minimalizujú trenie až na úroveň cca 1 %. V praxi to znamená, že na posun objektu postačí sila o veľkosti jednej stotiny sily, ktorou je objekt priťahovaný k Zemi (gravitačná sila). Napriek tomu, že hydraulické jednotky použité na Slovensku by dokázali nadvihnúť až 6 000 ton, maximálna váha mosta bola 2 700 ton, čo predstavuje váhu asi 2 250 osobných áut. Betónová konštrukcia by sama o sebe manipuláciu pri nadvihnutí a premiestnení nevydržala a preto bola počas celej doby zásunu vystužená masívnymi oceľovými vzperami. Následne bol celý zasunutý objekt obsypaný a bola realizovaná vozovka. Práce počas celej fázy  výstavby prebiehali nonstop v 24 hodinovej prevádzke, pričom harmonogram prác bol rozpracovaný v podrobnosti na hodiny.  

Takto dokázal realizačný tím z Doprastavu obmedziť premávku na diaľnici pri jednom moste iba na 6 kalendárnych dní a to i napriek nepriaznivým meteorologickým podmienkam v zimných mesiacoch.

K množstvu časovo náročných činností patrili hlavne zemné práce na výkope stavebnej jamy cca 7 500m3, výkop výmeny podložia 1000 m3 a jej spätný zásyp s vytvorením vrstvy na dosadnutie mosta, okamžité odstránenie technológie zásunu, realizácia kanalizácie DN1200 v dĺžke 80 m s presahom do živej diaľnice, montáž prefabrikovaných krídel mosta dĺžky 15 m, spätné obsypy, zásypy, primrazové kliny v objeme 3 000 m3, montáž 10 ks prefabrikovaných prechodových dosiek, konštrukcie vozovky na ploche 780 m2 a v neposlednej rade montáže nových betónových zvodidiel v dĺžke 136 m.   

Základom úspešnej realizácie tejto akcie bola detailná projekčná príprava, ako i neustála maximálna súčinnosť všetkých strán – zhotoviteľ, stavebný dozor, obstarávateľ a pracovalo na nej v špičkových hodinách počas obmedzenia na diaľnici až 55 pracovníkov Doprastavu.