Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka ukončená

26.02.2016

Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka ukončená

Dňa 23. februára 2016 bolo slávnostne odovzdané do prevádzky ekologické dielo "Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, ČOV Petržalka“, ktoré pod vedením Doprastavu, Závod Bratislava, ako vedúceho člena združenia realizovalo združenie stavebných spoločností s názvom „Združenie ČOV Petržalka“.

Pri tejto príležitosti odovzdal Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,zástupcom jednotlivých členov združenia (Doprastav, a.s., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., AQUASTAV, a.s.) ďakovný list za kvalitne zrealizované dielo.

Stavba ČOV Petržalka sa stavala v zmysle projektovej dokumentácie v dvoch etapách za stálej prevádzky čistiarne tak, že keď sa dokončila rekonštrukcia na prvej polovici, táto časť bola odovzdaná do prevádzky a zároveň bola odstavená druha časť čistiarne a na nej tak isto vykonaná rekonštrukcia. Samotná rekonštrukcia spĺňa parametricky požiadavky na rast mesta a jeho zvýšený počet obyvateľov až na dobu 30 rokov.

Hlavným cieľom celého projektu bolo zabezpečiť, aby kvalita vyčistenej odpadovej vody vypúšťanej do vodných tokov spĺňala všetky ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, osobitne požiadavky na kvalitu vypúšťanej vyčistenej odpadovej vody v ukazovateľoch dusík a fosfor, ktorých vysoké koncentrácie vo vodách spôsobuje premnoženie rias a siníc v tečúcich a stojacích vodách. Intenzifikáciu preto možno považovať za príspevok Slovenska k európskej iniciatíve za čistejší Dunaj.