Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh2017 - do dnes

Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50. Na túto medzinárodnú cestu E50 je napojená medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

Úsek diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Diaľnica vstupuje do katastrálnych území obcí Prešov, Solivar, Haniska a Petrovany. Prechádza okresom Prešov v Prešovskom kraji.

Popis stavby

Navrhovaný úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

Novobudovaný úsek diaľnice je na komunikačný systém napojený v dvoch mimoúrovňových križovatkách:

- Mimoúrovňová križovatka Prešov západ s napojením na budúcu rýchlostnú cestu R4 Prešov severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546

Križovatka Prešov juh, kde je diaľnica D1 napojená na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta

Súčasťou diaľničného úseku D1 Prešov západ – Prešov juh, ktorý meria 7 870 metrov, je aj vyše dva kilometre dlhý dvojrúrový tunel Prešov. Úsek sa začína v križovatke Prešov západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov západ, ktorý je v prevádzke od roku 2010. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov juh za obcou Haniska, kde pokračuje smerom na Košice úsekom D1 Prešov juh – Budimír. Okrem dvojrúrového tunela bude súčasťou prešovského obchvatu aj 18 mostov a šesť kilometrov protihlukových stien.

 

Identifikačné údaje stavby

Investor:                                            Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Zhotoviteľ:                                        Združenie D1 Prešov

Členovia združenia:                         EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s., Doprastav, a.s., Metrostav, a. s., Metrostav Slovakia, a. s.

Začiatok výstavby:                          06/2017

Lehota výstavby:                            1 486 dní (48 mesiacov)

Začiatok výstavby:                          06/2017

 

Stavebné objekty:

Dĺžka stavby:                                    7 870 m (spolu s križovatkou Vydumanec a JUH cca 19 km)

Tunel Prešov:                                   2 244 m

Počet mostov:                                 18

Ďalšie zaujímavosti:                       2 veľké mimoúrovňové križovatky                        

                                                               17 vetiev križovatiek

                                                               6,4 km protihlukových stien

                                                               osvetlenie celej diaľnice

                                                               stredisko SSÚD

Nosné stavebné objekty

Nosnými objektmi stavby D1 Prešov západ – Prešov juh sú nasledovné stavebné objekty:

·        SO 100-00 Diaľnica D1

·        SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ

·        SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka

·        tunel Prešov

·        SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68

·        SO 208-00 Most na vetve č.8 v km 0,620 nad cestou I/18 a vetvami križovatky

·        rekonštrukcia strediska SSÚD