Ponuka odborných kurzov

Doprastav, a.s organizuje odborné kurzy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na základe OPRÁVNENÍ na výchovu a vzdelávanie vydaných Národným inšpektorátom práce v Košiciach v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 27 ods. 12 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov na vykonávanie

Podmienkou pre vydanie oprávnenia na obsluhu strojov a zariadení pre fyzickú osobu je:

V prípade záujmu nás kontaktujte

Úsek riaditeľa ľudských zdrojov
Odbor vzdelávania

Anna Hudecová
tel: 02/48271337, mobil: 0915 983 265
e-mail: anna.hudecova@doprastav.sk