Certifikáty

Integrovaný manažérsky systém

Vrcholový manažment spoločnosti Doprastav, a.s. si uvedomuje a uznáva svoju zodpovednosť za zabezpečenie kvality stavebnej produkcie, ako popredný zhotoviteľ stavieb v prevládajúcom predmete podnikania, ktorým je realizácia dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb.


Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001, prebiehalo spočiatku paralelne. Vzájomné prepájanie jednotlivých prvkov týchto systémov vytvára priestor pre ich synergiu a účinnejšie riadenie. Udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podlieha priebežnej samokontrole a tiež pravidelnému dohľadu zo strany certifikačných organizácií TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a TÜV SÜD Czech s.r.o., ktoré sú garantmi plnenia požiadaviek jednotlivých štandardov. Dôkazom toho, že spoločnosť Doprastav, a.s. tieto požiadavky plní, je získanie "Certifikátov".


Základné strategické zámery v uvedených oblastiach deklarovalo vedenie spoločnosti v zásadách, záväzných pre všetkých zamestnancov, ktoré sú zverejnené v "Politike spoločnosti Doprastav, a.s.".


Za prioritu považujeme zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a iných zainteresovaných strán. V oblasti ochrany životného prostredia kladieme dôraz na minimalizovanie negatívneho vplyvu vykonávaných činností na prírodu a krajinu, obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti, čoho dokazom je aj "Certifikát o materiálovom zhodnotení odpadových olejov".Certifikáty
Politika spoločnosti Doprastav, a.s.


Certifikát o materiálovom zhodnotení odpadových olejov