RU DE EN

GDPR

Spoločnosť Doprastav, a.s. ako aj jej dcérske spoločnosti kladú vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Doprastav, a.s. ako aj jej dcérskych spoločností môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií na webovom sídle Doprastav, a.s. alebo v písomnej forme na Generálnom riaditeľstve Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať spoločnú zodpovednú osobu Doprastav, a.s. a jej dcérskych spoločností prostredníctvom emailu na adrese gdpr@doprastav.sk alebo písomne na adrese: Zodpovedná osoba Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.